ထုိင္းနုိင္ငံရွိ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း သုိ႔ အလုပ္သင္ အလုပ္သမားမ်ား ေစလႊတ္ေရာက္ရွိပုံ

Latest News