ရေသ့ေတာင္ ေဒသအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈအေျခအေနေၾကာင့္ ခုိလႈံလာသူမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေငြ လွဴဒါန္းျခင္း

Latest News