အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း